Sign In
New Customer?

Get In Touch

Additional info

333/8 รัชดานิเวศน์ ซอย19 ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

sound@mail.kantana.co.th
info@kantanasoundstudio.com
+66(0) 2275-0046 Ext.751
+66(0)2691-6923
Business Hours

Mon - Fri: 9am to 6pm
Sat : 9am to 1pm

Follow Us
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม